Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-07

Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro kommun har fått uppgiften att tillsammans med Svenska kommunförbundet att anordna en nationell cykelkonferens 10 ¿ 11 september 2002 i Örebro. Konferensen beräknas kunna ta till sig cirka 230 deltagare, inbjudan går ut både nationellt och till de nordiska grannländerna. Innehållet ska bidra till att sprida kunskap om erfarenheter, ge omvärldsorientering samt verka kontaktskapande.
Vi arbetar nu med att ta fram ett program som ska attrahera de presumtiva deltagarna.

Cyklande förebilder - Hälsotramparna
Sedan mitten nittiotalet har ett flertal svenska kommuner med egna medel och med statligt stöd på olika sätt satsat på åtgärder för att stimulera ett ökat cyklande. Huvudparten av de medel man använt har gått till att förbättra den fysiska infrastrukturen, men man har också försökt att genomföra stimulansåtgärder som ska påverka fler att cykla mer. Ett sätt har varit att använda nära, medmänskliga förebilder som ska få invånarna att känna: kan hon/han så kan väl jag också¿
Kommunen har då gått ut och sökt inbitna bilåkare som kan tänka sig att under en tid byta färdsätt. Personerna har utrustats med cyklar, kläder och hjälmar. Gruppen och individerna har sedan marknadsförts på olika sätt för att ge fler kommuninvånare stimulans till liknande vägval. Man har ofta skrivit dagböcker/loggböcker som gör att det går att följa upp vad som hänt i efterhand. Vanligt har också varit att man hälsotestats innan, under och vid projektperiodens slut. När bland andra undertecknad varit ute och informerat om cykelsatsningen i kommunen har Hälsotramparna mötts med mycket uppmärksamhet och nyfikenhet, inte minst internationellt.

Under hälsotramparprojektets gång i Örebro fann vi att det kan vara intressant att följa upp i vilken omfattning det varit möjligt att cykla för deltagarna. Det är också intressant att följa upp skälen till varför man inte kunnat cykla. Vi har idag ett råmaterial som säkert går att bearbeta. Det finns också ett tabellunderlag, där man genom att fylla i uppgifterna för respektive variabler kan få fram kvartalsvisa cirkeldiagram som beskriver resultatet. Resultatet kan ge oss strategiska verktyg som indikerar vilken typ av insatser som bör göras för att öka cyklingen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.