Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-21

Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Viking Heritage är ett informationsprojekt som lyder under Centrum för Östersjöstudier (CfÖ), Högskolan på Gotland. Projektet består huvudsakligen av två delar, en databas på Internet (http://viking.hgo.se) samt en engelskspråkig internationell tidning, Viking Heritage Magazine, som utkommer med 4 nr/år. Projektet har pågått sedan 1995-96 och har finansierats av bl a EU, regionala utvecklingsfonder m.fl. Eftersom projektet anses vara etablerat har det varit svårt att erhålla bidrag och under hösten 1999 resulterade detta i avslag på flera bidragsansökningar. Vi tvingades därför diskutera rationaliseringar och begränsningar av utgifterna. En av våra idéer var att med tiden utveckla tidningen till en nättidskrift som skulle kunna laddas ner från vår hemsida. Detta för att slippa den ganska betydande tryckkostnaden. Vår läsekrets ställde sig dock inte positiva till detta utan ville behålla pappersversionen.

Efter en genomgång av hela vår verksamhet har vi kommit fram till att vi ändå skall satsa på att ge ut den tryckta tidningen. Detta medför att vi kommer att behöva satsa en hel del på att öka prenumerationsantalet, alltså genomföra en marknadsföring som får effekt.

Här finns alltså ett material för ett uppsats/projekt- eller examensarbete som är förankrat i verkligheten, men med de speciella frågor som uppstår med att marknadsföra kultur och få kultur ekonomiskt lönsamt.

Den centrala frågeställningen är:

-Hur göra för att tidningen skall kunna få egen bäraktighet?

Andra frågeställningar/vinklingar:

-Vi behöver en bättre överblick då det gäller våra konkurrenter men också våra potentiella målgrupper. Hur når vi bäst vår målgrupp?
-Vilken typ av marknadsföring är mest effektiv på våra målgrupper och vilken är mest kostnadseffektiv?
-Hur kan vi konkurrera med projekt med större resurser?
-Hur skulle vår verksamhet kunna se ut om den bedrevs i t.ex. bolagsform?

Det huvudsakliga syftet är att undersöka hur marknadsföring som instrument kan hjälpa oss att nå fler prenumeranter och därmed ökad lönsamhet. Ett annat syfte är att undersöka hur vi på olika sätt kan öka våra intäkter och hur vår ekonomiska situation är idag mot hur den skulle kunna vara om projektet t.ex. drevs i bolagsform.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.