Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-17

Craftsmanship

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Craftsmanship

Ämnesområde: Design/styling

Syfte: Vissa bilars interiörer uppfattas som tråkiga, eleganta, plastiga
En presumtiv slutkund av tex en sportbil för 300 tkr, förväntar sig att även interiören utstrålar ¿rätt¿ image. Men frågan är vad som är ¿rätt¿. Dessutom används samma komponenter oftast även till en annan bilsegment, där andra aspekter är det ¿rätta¿. Bilproducenten har vanligtvis förvisso en teknisk kravspecifikation som föreskriver gällande krav men om man bortser från kulör och glans är utseendekraven mycket allmänna och fria att tolka lite som man tycker. Detta beror snarare på okunskap än på att man inte inser vikten av dylik kravsättning.

Metod: Begreppet craftsmanship omfattar följande huvuddelar;

1. Styling-en av interiören (kurvaturer/design, placering och utformning av funktioner samt val av färger, präglingar, material etc)
2. Konstruktionsarbete (utformning av synliga konstruktioner, placering av delningslinjer, hantering av processmässiga begränsningar etc.
3. Tolkning av krav och omvandling till numerisk betygsättning
4. Utvärdering av existerande interiörer
5. Åtgärder vid eventuell avvikelse.

Tyngdpunkten med detta examensarbete är att ni ska utveckla ett arbetssätt/metodik för hur man ska omvandla bilproducentens mer eller mindre luddiga krav till mätbara storheter (pkt 3 ovan). Tolkning ska utformas så att den ska kunna avstämmas med kunden, samt i förlängningen ligga till grund för processval och prissättning etc. I arbetet ingår även att utveckla en metodik där man med god repeterbarhet kan bedöma och betygssätta existerande interiörer för bilar tillhörande olika segment avseende såväl biltyp samt kostnadsnivå (pkt 4 ovan). Vi vill att ni även utvecklar förslag för hur ni anser att Lear ska omhänderta åtgärder i händelse av att en eller flera produkter inte uppfyller kraven (pkt 5 ovan), samt hur man ska förmå/säkerställa att den enskilde konstruktören kommer utveckla en produkt som man i förväg vet kommer uppfylla utseendekraven (pkt 2 ovan). Examensarbetet ska även omfatta förslag på hur man på ett konstruktivt sätt ska kunna ge produkt- och styling-kritik.

Innan examensarbetet påbörjas skall skriftlig överenskommelse upprättas mellan företaget och examensarbetaren om arbetets omfattning. Överenskommelsen upprättas i samråd mellan ansvarig funktionschef och personalavdelning. Examensarbetsämnet skall vara definierat, avgränsat samt framgå av överenskommelsen. Alla examensarbeten skall ha en av företaget utsedd handledare. Examensarbetet anses slutfört efter godkännande av handledaren.

Examensarbetet kan utföras på företaget och/eller studieorten på det sätt som handledaren och examensarbetaren kommer överens om.
Utförandet av examensarbetet utgör ej någon form av anställning på företaget.
Examensarbetaren bereds endast tillfälle att i företagets lokaler utföra och färdigställa sitt examensarbete.

Företaget förbehåller sig rätten att utan begränsning använda resultatet av examensarbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.