Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-03

Innovativt återbruk av restprodukter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Scandiaconsult är ett av de större teknikkonsultföretagen i Sverige och Norden.
Scandiaconsult finns representerat på drygt 50 orter i norden och en av nordens ledande konsulter på miljöområdet. Vid byggande av vägar, gator och andra anläggningar används idag huvudsakligen traditionella material som krossat berg, naturgrus eller morän. Dessa är ändliga resurser.
Flyg och bottenaska, slagg, gråberg, bioslam, krossad betong och tegel m fl är alternativa material som deponeras på tipp men som ibland skulle kunna användas i mark- och anläggningstekniska tillämpningar. De kan användas för att bygga vägar, utfyllnader, täcka upplag, förstärka jord, stabilisera förorenade massor etc.
Syfte:
De föreliggande projektbeskrivningarna Innovativt återbruk av restprodukter syftar till att:
1. möjliggöra ett återbruk inom mark- och anläggningsbyggande av samhällets restprodukter
2. implementera restprodukter som ett potentiellt mark- och anläggningstekniskt material i Sverige, givetvis där tillämpligt
3. ge konkurrensfördelar genom teknik- och kompetensutveckling.
- Göra den svenska industrin ledande avseende återbruk av restprodukter i Sverige, Norden och Europa.
- Utveckla teknik och kompetens för byggande med alternativa material och därmed verka för praktiska lösningar som syftar till miljönytta genom att öka företagens lönsamhet och att begränsa uppkomsten av avfall och därmed förbättra hanteringen av de potentiella resurser som finns i vårt samhälle.
Inom Scandiaconsult arbetar idag ca 20 personer bara i Sverige med uppdrag avseende dessa Alternativa Material. Vi arbetar över hela landet i nätverk med andra kompetenser och resurser inom SCC och med externa konsulter. Som ett led i detta arbete har ett antal förslag/projektideér arbetats fram. Dessa är mer eller mindre konkreta, d v s några av projekten kan påbörjas nästan direkt medan andra har en längre startsträcka.
En komplett beskrivning av de olika projektförslagen finns att hämta på våran hemsida, http://www.scc.se/medarbetare/ex-jobb-forslag.pdf


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.