Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-04

Elektrokemisk tumörbehanling in vivo

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sedan ett antal år tillbaka bedrivs forskning med medicinsk inriktning vid avdelningen för Tillämpad elektrokemi, Institutionen för kemiteknik, KTH. Denna forskning sker i nära samarbete med Karolinska Sjukhuset, och då närmast med Radiumhemmet och med Cancercentrum, Karolinska (CCK). Hittills har detta forskningsarbete producerat en teknologie doktor och projektet avses att drivas vidare och har nyligen beviljats forskningsmedel av Cancerfonden för ytterligare två år, 2001-2002. Syftet med detta forskningsarbete är ytterst att söka besvara frågan hur applicering av likström i biologiska vävnad framkallar selektiv celldöd hos vissa typer av cancerceller. Det nu aktuella examensarbetet skulle i huvudsak ha en experimentell inriktning och genomföras rent praktiskt vid CCK, som ligger bredvid Radiumhemmet inom Karolinska Sjukhusets område.
Vid CCK planeras det att genomföras in vitro studier på humana lungcancerceller och man har där en mycket stor erfarenhet av odling av dessa celler. För ändamålet utarbetas en särskild odlingskammare, som ger möjligheter att under kontrollerade former genomföra experiment vid applicering av ett yttre elektriskt fält för att efterlikna förhållandena vid EChT (elektrokemisk tumörbehanling in vivo). Vid tidigare in vitro försök, som gjorts, har man erhållit resultat som indikerar att cancerceller utsatta för ett elektriskt fält i odlingsmedier har en sänkt proliferationshastighet samt försämrad viabilitet.
De rent toxiska betingelser, som vi vet uppkommer invid elektroderna vid EChT, är mycket låga pH-värden kring anoden och mycket höga kring katoden. I särskilda odlingsskålar utsätts nämnda lungcancerceller först för varierande pH-värden i frånvaro av elektriskt fält under olika tider varvid fysiologisk koksaltlösning utgör en baslösning. Därefter studeras i vilken omfattning dessa tumörceller destruerats under de olika betingelserna och enligt vilka mekanismer detta skett, via apoptos (programmerad celldöd) eller nekros (ren celldestruktion). Tidsfaktorn vid påverkan av den toxiska miljön blir här en viktig parameter att beakta.
I den speciella odlingskammaren avses sedan att användas en agarosegel som buffrats med vätekarbonat/karbonat. I vardera kortändan av kammaren insätts rektangulära platinableck, som skall fungera som elektroder och som monteras så att det elektriska fältet i kammaren skall bli så likformigt som möjligt. Vid applicering av likström genom elektrolyten uppkommer här pH-förändringar vid elektroderna samtidigt som hela cellkolonin med tumörceller utsätts för ett yttre elektriskt fält. Efter olika exponeringstider i kammaren uttas cellprover från ca var 5:e mm mellan elektroderna. De uttagna cellproverna undersöks sedan med hjälp av samma metodik som de andra tumörcellerna, som enbart utsatts för olika pH-värden.
Vad gäller de rent medicinska momenten så ansvarar en doktorand vid CCK för dessa medan examensarbetaren i tillämpad elektrokemi skulle vara ansvarig för att planera försöken i elektrolyscellen/odlingskammaren och genomföra det experimentella arbetet i nära samarbete med nämnda doktorand och därvid särskilt ansvara för framtagandet av elektrolyscellen/odlingskammaren, mätningar av elektrodpotential, ohmskt spänningsfall och pH vid olika tidpunkter och betingelser.
Som handledare vid avdelningen för Tillämpad elektrokemi medverkar t.f. professor Göran Lindbergh och universitetslektor Jaak Berendson.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.