Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-04

Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att bygga upp en kunskap om hur barn lär sig trafikregler samt hur de uppfattar dessa regler i jämförelse med moral- och sociala konventionsregler.

Bakgrund
1990 trädde konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen, i kraft i 20 stater, däribland Sverige. Konventionen är ett juridiskt bindande dokument. Barnkonventionen innehåller 13 paragrafer och 54 artiklar och är inriktat på det enskilda barnet, individen. Barn= alla barn och ungdomar i åldern 0- 18 år. 23% av den svenska befolkningen är barn. FN:s barnkonvention och Trafikpolitiska målen har ett gemensamt. De sätter barnet i främsta rummet. Enligt ett av de trafikpolitiska målen skall säkerheten ökas så att risken för de oskyddade trafikanterna att dödas eller skadas minskas. Här ska barnens problem särskilt beaktas. September 1998 antog Vägverket ett inriktningsdokument där det fastslås att barnens bästa ska komma i främsta rummet inom av samtliga av Vägverkets verksamhetsområden. Barns förmåga att röra sig är relaterat till deras utveckling och behov av fri rörlighet. Vägtransportsystemet ska vara en resurs och inte utgöra ett hinder för detta. En av de faktorer vi skall ta hänsyn till i vårt arbete med barnfrågor är kunskap om hur barn lär sig. Det är därför angeläget att vi själva skaffar oss en kunskapsbas i dessa frågor för att ha rätt inriktning i vårt arbete.

Arbete
Arbetet skall bestå av att:

Tillsammans med Vägverket ta fram en modell för bedömningsgrunderna i arbetet.
Genomföra intervjuer med barn fördelade i olika åldersgrupper.
Utarbeta kodningssystem för barnens svar.
Sammanställa och analysera det granskade materialet till en slutrapport


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.