Sökning: "IT-samhället"

Hittade 144 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT-samhället.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-04-28Svenskars syn på jurister och advokater (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-03-22Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2011-01-17Idrottsskolans betydelse för samhället (inaktivt)
2011-01-07Rule engine algorithms and implement a proof of concept (inaktivt)
2011-01-07Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-01-07UX, multi-touch in a user friendly command and control environment (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-15Vad betyder en Extrakompis? (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-08En vecka utan lastbilar i Helsingborg (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-03-12Färdtjänst och kollektivtrafik (inaktivt)
2010-02-15Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-04-14Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning (inaktivt)
2009-03-12Rovdjurskostnader i Sverige (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-05-30Minskning av växthuseffekten genom textila innovationer (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-10-18Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-04Ung i det lokala - ung i det globala (inaktivt)
2007-09-26Hur marknadsför företag sina produkter? – En jämförelse mellan dåtid och nutid. (AP) (inaktivt)
2007-09-12Vilka är effekterna av skogsägarrörelsens nyckelbiotopsmoratorium? (inaktivt)
2007-08-11Ungdomars inställning till körkort (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Attityder och trender i samhället, hur påverkar det golfen i Sverige och lokalt (Älvkarleby) (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogikens politik och ideologi (inaktivt)
2007-03-12Nyttan av ett informationssystem för insamling av avfall – för insamlaren och samhället (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-01-03Översyn av antalet små grundskolor (aw) (inaktivt)
2006-12-19Miljöutredning Naturbruksgymnasiet Dingle (inaktivt)
2006-12-19Ekonomiska effekter (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-10Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-08-28Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-09-16Hygien i kretslopp (mikrobiologisk kvalitet hos återförd växtnäring) (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-07-06Kommersialisering av forskningsprototyper (inaktivt)
2005-07-04Översyn av antalet små grundskolor (inaktivt)
2005-05-30Sökfunktion. Användarundersökning. (inaktivt)
2005-05-26Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande (inaktivt)
2005-05-18System för pensionsfonder (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-04-21Inventering av planer i Söderhamns kommun (Söderhamn) (inaktivt)
2005-04-20Följder av företagsnedläggelse i en mindre ort och metodik för uppföljning (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-11-26Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-09-20Ungdomarnas drogvanor (inaktivt)
2004-08-19Vem ska driva turistorganisationen i framtiden? (inaktivt)
2004-06-09Vad skulle en campingplats i centrala Svenstavik innebära? (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-10-09Vad är nyttan med Marknadsföreningen i Eskilstuna? (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-07-16Implementering av ny teknologi - konsekvenser för svaga grupper (inaktivt)
2003-07-16Utvärdering av Samhall lokalt (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-04-22Stängning av järnvägsövergång (Ockelbo) (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.