Sökning: "JÄMFÖRA"

Hittade 221 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet JÄMFÖRA.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-04Kravhantering (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-19Högprecisions-GPS för multirotorhelikopter (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2011-01-11Utveckling av måttdatabas för kommuner (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2011-01-05Analys av krypteringsmetoder (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-16Utvärdering av (miljö)effekter från miljöinitiativ från läkemedelsindustrin. (inaktivt)
2010-12-06Android, iPhone och iPad (inaktivt)
2010-11-19AUTOSAR transformer (inaktivt)
2010-11-16Ethernet Audio Video Bridging (inaktivt)
2010-11-15Energiinventering och framtagning av effektiviseringsåtgärder för betongfabriker (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-07-05Hur miljöanpassad är en miljömärkt dator? (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-02-02Utveckling av testsystem för CAN funktioner (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2008-11-11Kapitalförvaltning – en jämförelsestudie mellan tre olika kapitalförvaltningssystem. (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-10Utvärdering av skärgeometriska utföranden på sk dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar (Gävle). (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-21Mätning och presentation av snödjup (inaktivt)
2007-09-25Hur påverkas vedsvampsuccession på eklågor av gallring i lövskog? (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en tjänstebaserad verksamhet (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-11Processorientering i Vägverket (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-03Jämföra svanenmärkningen mot företagets tvättstugor. (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-02-06Branschanalys och konkurrentanalys (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-06-20Modellering av vattenbalansen i ett avverkat N-gödslingsförsök i Härjedalen (inaktivt)
2006-06-19Vilken metod är lämplig för uppföljning av åtgärder beträffande bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer? (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-06-07Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar. (Gävle) (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga avlopp i omvandlingsområden i Värmdö kommun (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-10-17Ledarskap ¿ en jämförande studie av Beblin, Myers- Briggs och LSI (Sundsvall) (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-08-29Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk (inaktivt)
2005-06-13Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar.(Gävle) (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-20En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering (inaktivt)
2005-04-12Komfortstudie av vägbulor (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-12Finita-elementberäkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-26Filtermaterial för vattenbehandling - bergkrossmaterial som alternativ till naturgrus och sand (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-05-25Karakterisering av återvunnen plastråvara och riktlinjer för kvalitétsbestämning (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-24Jämföra miljökonsekvenser vid två olika tekniker för färgborttagning (inaktivt)
2004-03-18 Utvärdering av Statisk Tidsanalys för Volcano Communications Technologies AB (aw) (inaktivt)
2004-03-18Studie av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma med ledande skal (inaktivt)
2004-03-17Infrared detector analogue front end with PSOC (Programmable System On a Chip)(Hudiksvall) (inaktivt)
2004-03-05Comparison between data and simulation of high energy collisions with bottom-quark pairs (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2003-12-12Jämförande studie av behandlingsresultat (Ljusdal 5) (inaktivt)
2003-12-12Informella kriterier vid lönesättning (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-10-20Vem gör vad i vården? (32) (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-22Pilot studie om förändrad skolstruktur och skolorganisation i Ockelbo (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-20Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2002-11-11Analys av avluftningskonstruktion med CFD (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)
2002-10-14Betalningsflödesanalys/Finansieringsanalys (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.