Sökning: "So ämnen"

Hittade 203 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet So ämnen.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet. (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-15Examensarbete inom sökteknologi (inaktivt)
2011-10-28Examensarbeten inom vattenbyggnad 2012 i Beijing (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-04-26Ökad mångfald bland instruktörer inom polisen (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-25Utomhuspedagogik - utveckling av "pedagogiska ryggsäckar" (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-03Hantering av kemikaliespill vid kontaktlinstillverkning (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-16Kemikaliers effekt på människor och miljön (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-08-25Ökad biogasproduktion vid rötning av slam vid Hammarby Sjöstadsverk (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-08Individuell känslighet vid akut exponering för luftburna kemikalier med irriterande egenskaper med särskilt fokus på astmatiker (inaktivt)
2010-05-18Utveckling inom digitala kartor / geografisk IT (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-02-24Framtidsanalys av småländsk landskapsbygd (inaktivt)
2010-02-11Dynamiska geografiska datakällor inom operativ ledning (inaktivt)
2010-02-11Webbkartor med rikare interaktivitet (inaktivt)
2010-01-07Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-04-21Hur påverkar ämnet idrott studieresultaten i övriga ämnen? (64) (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-06-16Lakegenskaper hos sanerade massor (inaktivt)
2008-06-16Sanering av blandförorenad mark, desorptionsförsök av högförorenade jordar i labskala. (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-02-27Optimering av oscilleringsparametrar för peritektiska stål (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-01-29RadiaCopter - Radiostyrd helikopter som radiakredskap (inaktivt)
2008-01-18Metso Paper Sundsvall AB Metso Panelboard AB (inaktivt)
2007-12-20Utveckling av ett in vitro testsystem för screening av potentiellt bentoxiska miljögifter (inaktivt)
2007-10-23Statistik på webben (inaktivt)
2007-10-15Exjobb i Rädda barnens lokalförening, Eskilstuna (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-20Styrning av komposteringsprocess (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-08-17Respirationshämmande ämnen (inaktivt)
2007-08-17Kartläggning av dagvattenrecipienter (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-06-19Skapande av Wikipedialiknande webbsite för aerodynamik och flygplansdesign (aw) (inaktivt)
2007-06-04Vindkraft (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-11Miljöbedömningssystem,väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-11-20Flera exjobb om bl a pedagogiska processer, värdegrundsarbete, elevdemokrati på Kungsbackaskola (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-06-20Orsaker till superinduktion av dioxinreceptor-reglerade gener vid exponering för extrakt från förorenad jord (inaktivt)
2006-06-20Superinduktion av cytokrom P450 i hepatocyter vid exponering för komplexa miljöprovsextrakt (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-05-22Lakningsmetoders påverkan på lakningsresultat (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-10Processoptimering och epoxykemi (inaktivt)
2006-02-28Global försäljning av ekologiska livsmedel (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-10-06Är du kunnig och vill bli bäst på: optimeringsteknik, beräkningsteknik och datateknik. (inaktivt)
2005-09-19Riskanalys av kemikaliesammansättningar i recepturer (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-08-17Digitalisera mäturet? (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-04-21Elektronik och Data - Egna Förslag (Sandviken) (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-31Ta ett initiativ! Ta kontakt med Bulten Stainless AB (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-23Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-20Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2005-01-11Acceptabel nivå för vattenburna emissioner (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2005-01-11ECO-scarcity, kritiska ämnen i en region (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-12-06Avledande av industriellt spillvatten (inaktivt)
2004-12-06Optimering av internt reningsverk (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-10-04Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-09-28GIS -ingenjörer till Sandviken (Sandviken) (inaktivt)
2004-09-07Riskbedömning av förorenad mark (inaktivt)
2004-09-07Avfallshantering - Deponier (Gävle) (inaktivt)
2004-09-07Avfallshantering - Farligt avfall (Gävle) (inaktivt)
2004-09-07Avfallshantering - Soptaxan (Gävle) (inaktivt)
2004-09-07Avfallshantering - Kompostering (Gävle) (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-25Skriv en uppsats kring turism! (52) (inaktivt)
2004-08-23Skriv din uppsats om SPEL! (51) (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-06-09Genusperspektiv i undervisningen inom informationsteknologi. (inaktivt)
2004-06-07Databas för fackordlista (aw) (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-04-22Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av genen Nec-7 i korn (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-16Utveckling av Tibro Möbelmuseum (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-02-1630 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26Avfallshantering och sopbeteende (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26Förslag till exjobb om avfallsbeteende och sopbeteende inom företag/organisation (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-12-18Datorn i undervisningen (30) (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-11-14Optimering och validering av lakningmetoder för kvantifiering av lågmolekylära ämnen i återvunnen plastråvara (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-04Analysmetod för HPLC (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-10-0730 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2003-05-27Lönsamhetsanalys på färskvaror i butik (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2003-03-12Marknadsundersökning av arbetsskomarknaden (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-06Syntes och karaktärisering av pentazoler (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-22Praktisk tillämpning av chemiska kunskaper (inaktivt)
2002-11-18Expo & Eventdesign Projekt Monter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.