Sökning: "ekonomiskt"

Hittade 130 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ekonomiskt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Tvätt och desinfektion av transportfordon för matavfall samt kompost och biogödsel (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-20Utveckling stöldskydd för dieseltankar (inaktivt)
2011-08-03Förhindra våtstyrka i värmebehandlad kartong av oblekt massa (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-06Operation Norrsken (inaktivt)
2011-03-18The Peepoo agriculture project (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2011-01-04Värdet av Sportfisket i Stockholms skärgård - från ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-10-22Bantad riksdag, vad betyder det ur ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2010-08-18Allmänningar - en ekonomisk analys (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-02-24Går det att utveckla Laxön? (inaktivt)
2010-02-24Utveckla Skutskärs centrum (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2010-01-13En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-11-02Hur kommer det sig att föräldrarna inte ser till att barnen går med den vandrande skolbussen? (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-06-29Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2008-10-09Energi- och miljökrav vid markförsäljning (inaktivt)
2008-06-16Sociala bostadskontrakt ¿ekonomiska konsekvenser? (inaktivt)
2008-05-30Hur kan Du konstruera en säker och kostnadseffektiv byggnad för lerduveskytte inomhus? (inaktivt)
2008-04-07Produktutveckling, konstruktion för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2008-03-07Design och utformning av miljövänlig vedkamin (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-21Energiutredning avseende företaget Zetterbergs Industri AB (aw) (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-09-19Analys och utveckling av befintligt system för beställning av vitvaruprodukter över Internet. (inaktivt)
2007-08-16Ny typ av spelklient för internetbaserat spel om pengar! (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-05-15Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-03-30Alkohol och utveckling i Tanzania (inaktivt)
2007-03-28Användning av digitaltryck vid tryck av orienteringskartor (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2007-03-14Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2007-02-20Projektuppföljning - koppling mellan projektutfall och huvudboken (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-03Översyn av antalet små grundskolor (aw) (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-17Solvärme för tappvatten på flerfamiljshus (GH) (inaktivt)
2006-11-17Solpaneler för elproduktion på flerfamiljshus (GH)Hjalmarsson _F (inaktivt)
2006-11-13Paraleller & jämförelser mellan kommunal och privat verksamhet i vårdbranschen (aw) (inaktivt)
2006-11-13Paralleller och ekonomiska jämförelser mellan extrapersonal /inhyrd personal respektive kvalificerad övertid för ordinarie personal inom vårdbranschen. (fp) (inaktivt)
2006-11-10Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-11-01ÖSTERVÅLA UTVECKLINGSRÅD ¿ Framtagande av marknads- och utvecklingsplan. (FP) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-09-28EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser och dess utvärdering (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-09-13Modell för att mäta miljövinster (inaktivt)
2006-08-28Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av en databas gällande en ny databasdriven internettjänst. (AP) (inaktivt)
2006-06-30Framtagning av verktyg för automatisering av produktionsmoment (inaktivt)
2006-05-02Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2006-03-20Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-02-21Ta fram en webbplats där användaren, genom övning, har en möjlighet att förbättra sig och få ett konkurrenskraftigt resultat på SAT-provet (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-10-04Lathund för val av transportslag med avseende på miljö och ekonomi för NCC Roads AB. (inaktivt)
2005-09-15Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-08-24Maskinutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-07-04Översyn av antalet små grundskolor (inaktivt)
2005-06-02Marknadsundersökning om behovet av in-coming-agent för planering av resor i Norden (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-28Vilka faktorer kan försvåra hemflytt från behandlingshem för barn med psykosociala- eller missbruksproblem? (inaktivt)
2005-04-15Vinimport och trading Georgien-Skandinavien (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-21Alternativa grundläggningssätt (inaktivt)
2005-03-17Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-09-07Avfallshantering - Deponier (Gävle) (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys och affärsplan (JJ) (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-12-18Intrångssäkerhet, IDS-system (39) (inaktivt)
2003-12-18Fakturatyper (43) (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-12-11Processutveckling (inaktivt)
2003-12-10Värmebehandling av grönsaksfrön mot utsädesburna växtsjukdomar (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-10-20Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2003-06-13Produktportföljsanalys och utvecklingsstrategi (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)
2002-11-21Design av ryggbänk (Ljusdal) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.