Sökning: "organiska"

Hittade 35 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet organiska.


Inkom Exjobbsförslag
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-08-25Ökad biogasproduktion vid rötning av slam vid Hammarby Sjöstadsverk (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2008-06-16Lakegenskaper hos sanerade massor (inaktivt)
2008-06-16Sanering av blandförorenad mark, desorptionsförsök av högförorenade jordar i labskala. (inaktivt)
2008-06-16Användning av ”treatment trains” vid saneringen av blandförorenad mark (inaktivt)
2008-05-30Bioremediation of contaminated soil: Focus on bioavailability and isotope fractionation (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-01-30Juridiska bestämmelser om rötrester (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-24Inverkan av jordbearbetning på markens biologiska aktivitet, kvävemineralisering och kolbalans (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-11-02Effektiv tvätt vid kontinuerlig kokning (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-06-20Orsaker till superinduktion av dioxinreceptor-reglerade gener vid exponering för extrakt från förorenad jord (inaktivt)
2006-06-20Superinduktion av cytokrom P450 i hepatocyter vid exponering för komplexa miljöprovsextrakt (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2005-11-15Analys av vattenströmning vid dammsugning av pooler (inaktivt)
2005-09-16Hygien i kretslopp (mikrobiologisk kvalitet hos återförd växtnäring) (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-06-27Utveckling av jordmätsond (inaktivt)
2005-05-11Resursområdesanalys (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.