Sökning: "påverkan."

Hittade 210 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet påverkan..


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-14Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys-upptiningscykler (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-13Fungerande resenärsflöden i kollektivtrafiken för alla resenärer (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-13Bränsleeffektiv platooning med hänsyn till topologin (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-11-09Examensarbete inom Social Media och Business Intelligence (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-07-04Kartläggning av dagvattensituationen i Knivsta kommun (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2011-03-15Analys av kostnadsavvikelser mellan budget och slutkostnad i entreprenadarbeten (inaktivt)
2011-03-10Rening av vegetabiloljor inom Livsmedelsfritering (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-02Utredning av orsaker till ökande kopparhalter i slammet från Käppala reningsverk; renvattensammansättningens inverkan (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-20Biogasproduktion - inverkan av processförändringar Biogas production- the inlfuence of process changes (inaktivt)
2010-08-26Produktutveckling av miljöanpassad transportoptimerad portabel toalett (inaktivt)
2010-08-23Kooperativ företagssamverkan – ett sätt att förbättra verksamheten i det enskilda företaget? (inaktivt)
2010-08-12Miljöledning på utomhusbad (inaktivt)
2010-08-11Vattenflödesförändringar vid anläggande av stenpir (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-07-05Hur miljöanpassad är en miljömärkt dator? (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-23Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-04-23REFERENSARKITEKTUR FÖR HANTERING AV MIKROPRODUCERAD EL (inaktivt)
2010-04-21Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-04-06Naturgödselanläggningars miljöpåverkan (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-02-23Ny intagsledning för råvatten till Hässlö vattenverk (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2010-01-12Väg- och samfällighetsföreningar - ett demokratiskt problem? (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera hur Silverlight kan komma att påverka framtidens GUI (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-11-23Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering (inaktivt)
2009-08-21Målgruppsanalys, beteendeanalys, produktutveckling för ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-18Miljökonsekvenser av flytbryggor (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2009-02-25Målgruppanalys, beteendeanalys, produktutveckling av ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2008-10-23Hur når man den unga målgruppen? - En studie om unga konsumenters inställning till reklam och marknadsföring (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-06-16Pelletering/granulering av cellulosa/mineralfiberblandning (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-02-28Examensarbete “Magnesiumgafflar” (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-02-06Hållbar hantering av gruvor och gruvavfall (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-17Analys av läge och förslag till åtgärd av idag befintlig vågbrytare/Brygga till båtklubb i utsatt läge/Björkvik - Ingarö (inaktivt)
2008-01-17Analys och uppgradering av vågbrytare i utsatt läge (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-10-24Klassmorfars sociala betydelse (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-09-04Är tekniktävlingar ett meningsfullt sätt att uppnå läroplanens mål? (inaktivt)
2007-08-27Reglering av tidsfaktorn för vattenkraften på elbörsen – vinst för ekologin utan kostnad för ekonomin? (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-05-15SootTech söker examensarbetare i materiallära (inaktivt)
2007-05-14Utforma en konsekvensanalys för varuförsäljning (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-04Hur ska vi kunna höja statusen och attraktionskraften i ett kommunområde? Väster i Örebro - en attraktiv stadsdel (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-02-22Skolans och föräldrars påverkan på ungdomar i årskurs 7 (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-11-13Redovisning av utsläpp från energianvändning (aw) (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-18Kartlägga intresse för ny marknad (GH) (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-03Hur inverkar stadens profil på invånarnas hälsa? (inaktivt)
2006-09-28Vindkraft i Falköping för ett hållbart samhälle (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-20Miljö kopplat till lön- och belöningssystem (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-14Marknadsundersökning inom emballage (inaktivt)
2006-06-20Modellering av vattenbalansen i ett avverkat N-gödslingsförsök i Härjedalen (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-15Utredning av dagvattenrening (aw) (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-22Lakningsmetoders påverkan på lakningsresultat (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-04-18Attityder till IKEA:s formgivning (AP) (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-02-01Framtagning av kalkylmodell (inaktivt)
2006-02-01Kartläggning och analys av användningsmönster (inaktivt)
2006-02-01Påverkan av produktivitet (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-11-30Risker i tekniska system, ytvatten som skyddsobjekt (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-23Närkontakt konsument (inaktivt)
2005-11-15Spelutvecklingsföretag i Sthlm söker 2 exjobbare för communityutveckling i Java. (inaktivt)
2005-11-09Entreprenadformens påverkan på byggkostnaden (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-16Hygien i kretslopp (mikrobiologisk kvalitet hos återförd växtnäring) (inaktivt)
2005-09-14Kaliumförråden i åkermark: påverkan av odlingsregim och gödslingsnivå på olika delar av markprofilen (inaktivt)
2005-09-07Röntgenanalys av träprodukter (inaktivt)
2005-08-30Pelletering/granulering av cellulosa/mineralfiberblandning (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-20Kulturmiljöutredning i MKB för vindkraftverk - (inaktivt)
2005-03-21Vägarbetens nytta kontra negativ påverkan på framkomligheten (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-02Branschanalys inför miljöutbildning (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2005-01-11Acceptabel nivå för vattenburna emissioner (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-15Vibrationer i turbogeneratorer, speciellt påverkan av strömkrafter i härvkorg (aw) (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-02-18Beräkningar/undersökning av miljöns påverkan på BB. (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-12Direkt kommunikation av en Internetsida mot privatmarknaden. (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-10Multicote 4-6 månader, artificiellt tillverkat, långtidsverkande gödselmedel och dess frisläppningstakt av näringen. Vatten och värme påverkar, men sker urlakni (inaktivt)
2003-12-10Mineralgödselmedlet LIHTO (kravmärkt) inblandat i odlingssubstrat och dess bekämpningseffekt/förhindring av sorgmyggor, vita flugor etc. i krukväxtkulturer. (inaktivt)
2003-12-10Ekologisk gödsling av tomatkultur i torvsubstrat (inaktivt)
2003-11-14Beräknigar av byggandets miljöpåverkan (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-08-07Konstruktion av doseringskork till bondingflaska i miljöprojekt inom Västra Götalandsregionens tandvård (inaktivt)
2003-05-27Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-03-13Elevinflytande i grundskolan (18) (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-05Miljöredovisning (50) (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-01-16Utveckla miljöpolicy (Ljusdal) (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.