Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-31

Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Kungälvs kommun
Kungälvs kommun är i en expansion fas . I dagsläget har kommunen ca 40 000 invånare och målet är att öka antalet med 10 000 till år 2020. Den största arbetsgivaren är kommunen, med sina ca 3000 anställda. Näringslivet i kommunen består av ca 2000 verksamma företag.
Uppgift:
Bakgrund: Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten medför risk för övergödning, syrebrist och smittspridning. Kungälvs vattendrag med utlopp i havet är övergödda. Mätningar har gjort av ett antal vattendrag sedan många år tillbaka. Någon tendens till förbättring av situationen har inre skett och kustvattnet är tydligt påverkat av övergödning. Om otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut finns risk att grundvatten och dricksvattenbrunnar föreorenas. Dåligt fungerade avlopp kan sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor och djur vistas.
I Kungälv har ca 4500 hushåll enskilda mindre avloppslösningar. Därutöver finns ca 1800 hushåll som är anslutna till enskilda gemensamhetsanläggningar (>5 hushåll). Dessa två grupper motsvarar 35 % av Kungälvs befolkning. 2007 tog Kungälvs kommun fram en ny policy för handläggning av ansökan om enskilt avlopp, då Naturvårdverket gav ut nya allmänna råd om avloppsanläggningar. Enligt de nya allmänna råden är det tillsynsmyndigheten i respektive kommun som ska bedöma i vilka delar av kommunen man ska ställa strängare reningskrav. Olika höga krav ska ställas beroende på det enskilda avloppet är placerat i ett område med normal eller hög skyddsnivå.
Då det var brådskande att ta fram en ny policy för handläggningen i Kungälvs kommun antog man denna innan vattenmyndighetens klassificering av vattenförekomster var genomförd. Kungälvs kommun fastställde att hela kommunens avrinningsområde ska anses som ett område där hös skyddsnivå ska tillämpas p.g.a. övergödningsproblematiken. Detta beslut tog alltså utan en egentlig vetenskaplig bedömning.
Uppgift: Examensarbetet innebär att ta fram ett vetenskapligt underlag för indelning av kommunens vattendrag i normal/hög skyddszon. Kungälv har ca 10-15 större vattendrag med tillhörande avrinningsområden som bör bedömas utifrån följande parametrar: kvävehalt, fosforhalt samt halt av organsiska material. Arbetet kommer framför allt att utgöras av litteraturstudier av befintligt material från bl.a. Länsstyrelsens miljöövervakning, Vattenmyndigheten, fiskevårdsinventeringar och geotekniska undersökningar. Vid behov finns även möjligheter till fältstudier. Examensarbetet bör alltså resultera i en rekommendation av hur kommunens vattendrag bör delas in i de olika skyddsnivåerna.

Förkunskaper:
Som student läser du troligtvis miljövetenskap/biologi/geovetenskap med inriktning mot naturvård, alternativt miljö- och hälsoskydd. Du bör ha läst kurs/kurser inom vattenskydd.


Ort:
Kungälv

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.