Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-27

Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Miljöbedömning av material kan göras på många olika sätt och från flera olika perspektiv och värdegrunder. Vid platsspecifika miljöriskbedömningar är ofta fokus på att skydda skyddsobjekt som yt- och grundvatten mot emissioner (föroreningar). Kraven på ett skyddsobjekt, mätbarhet, etc syftar bl a till att beskriva vad som är stort och smått i termerna om påverkan. En miljöbedömning i en vidare mening kan innefatta avvägningar i ett livscykelperspektiv där också andra miljöaspekter som naturresurshushållning ingår som kriterium.

Syfte
Inom ramen för detta temaområde finns det många olika uppgifter i syfte att etablera ett gemensamt förhållningssätt till miljöbedömning av väg- och anläggningsmaterial.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till visa typfall, ämnes- eller materialtyper, nedan ges några korta exempel på projekt.

MGB (platsspecifika bedömningar)
¿ Yt- och grundvatten som skyddsobjekt vid miljöriskbedömningar
¿ Risker för emissioner från traditionella material
¿ Ekotoxikologi i ett regionalt perspektiv, identifiering av kritiska ämnen i en region/avrinningsområde

MSA/MKB (vidare bedömningar)
¿ Identifiering och urval av direkt oönskade ämnen hos material,
Gift Fri miljö
¿ Systematisk jämförelse av olika grundförstärknings-
åtgärder, t ex lättfyllning vs kalk-cementpelare.
¿ Systematisk jämförelse av olika vägkonstruktioner, t ex en med
hyttsten jämfört en traditionell

Förväntat resultat
Arbetet förväntas ligga till grund för en etablering av kravspecifikationer inför miljöbedömningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.