Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mötesplats Östersund mot Diskriminering arbetar för att motverka diskriminering i Jämtlands län. Vi är en verksamhet under RödaKorset i Östersund och har bedrivit verksamhet sedan mars 2005 på halvtid. Sedan årskiftet 2006/2007 har vi nu en verksamhet på heltid med en anställd. Verksamhete bedrivs med hjälp av statliga medel till största delen men en viss del är även finaniserad av andra aktörer. Utöver den anställde diskrimineringskonsulenten finns frivilliga och vi har även en referensgrupp knuten till vår verksamhet. Vårt uppdrag är att bistå med stöd och rådgivning till personer som har upplevt sig bli diskriminerade samt att arrangera utbildningar och konferenser på temat diskriminering. RödaKorset bedriver denna typ av verksamhet på fyra orter i landet, Sundsvall, Östersund, Luleå och Gotland.

Under hösten 2006 påbörjade vi en kartläggning av hur diskrimineringen ser ut i Östersunds kommun. Detta för att vi ansåg det nödvändigt att veta hur diskrimineringe ser ut i Östersund för att aktivt kunna arbeta förbyggande mot densamma. Hittils är en rapport klar som har tittat på etnisk diskriminering. Uppsatsens resultat fick genomslag i media och en artikel skrevs om detta. En annan uppsats är på gång gällande diskriminering på grund av funktionshinder.

Nu under våren 2007 önskar Mötesplats Östersund mot Diskriminering fortsätta med denna kartläggning. De diskrimineringsgrunder som vi är intresserade av att täcka upp då är kön och sexuell läggning.

Den metod vi önskar ska användas är en kvalitativ med intervjuer då en kartläggning med hjälp av exempelvis enkäter kräver ett mycket stort underlag som antagligen är för stort för en c - eller d- uppsats omfattning. Vi önskar även att den som genomför kartläggningen har möjlighet att kunna träffas innan uppdraget startar och att intervjuerna kan göras på plats med de utvalda då detta många gånger är ett mycket känsligt ämne.

De frågor vi önskar få svar på utifrån en sådan här kartläggning är hur könsdiskrimineringen/diskriminering på grund av sexuell läggning tar sig för uttryck i Östersunds kommun, vart är den vanligaste förekommande och vad ger det för konsekvenser för den utsatte?

Då det är för stort uppdrag att ta sig an båda diskrimineringsgrunderna hoppas vi se två intressenter, någon/några som är intresserade av att se till könsdiskrimineringen och någon/några som är intresserade att se till diskrimineringe utifrån sexuell läggning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.