Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-13

Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Företaget Ternion Corporation utvecklar och säljer en produkt de kallar FLAMES (Flexible Analysis, Modelling and Excercise Systems). Flames är ett ramverk (framework) för ”constructive simulations”, ”virtual simulations” och ”live simulations”. Där vi i egenskap av utvecklare av vapensystem är mest intresserade av det som betecknas som ”constructive simulations”, d.v.s. simulatorer som utvecklingshjälpmedel. Enligt de diskussioner och demonstrationer som vi fått av Ternion skall detta ramverk vara så pass öppet och arkitekturmässigt objektorienterat att du som utvecklare har möjligheten att skapa många olika typer av simuleringar samt uppdatera dessa allteftersom utvecklingen går framåt och dina krav ändras eller komplexitetsmässigt byggs ut.

Grundapplikationerna i FLAMES är: FORGE, FLASH, FLARE and FIRE. Med dessa kan du genom de exempelmodeller som medföljer installationen simulera enklare scenarion och system. Du kan också använda dessa exempelmodeller som en utgångspunkt för dina mer avancerade modeller alternativt skapa helt nya och egenutvecklade modeller. Det finns förutom de fyra grundapplikationerna även en rad tilläggsapplikationer för olika ändamål. Den applikation vi är mest intresserade av är en applikation som heter Modelcenter. Denna är utvecklad för att kunna utföra mer avancerade parameterstudier.

Mer och utförligare information om FLAMES hittas under www.ternion.com
Där finns även webcasts som visar principen för hur man använder FLAMES och Modelcenter.

Arbetsuppgifter
Exjobbet kommer att rikta in sig på att utvärdera FLAMES med avseende på följande:
• Hur fungerar FLAMES i grunden?
• Använda och anpassa exempelmodeller.
• Skapa helt nya modeller för FLAMES utgående från befintliga modeller på BAE Systems Bofors.
• Interaktion mellan olika typer av modeller t.ex. vapensystem kontra inkommande hot.
• Köra parameterstudier på både exempelmodeller och egenutvecklade modeller.
• Analysera och utvärdera simuleringarna.
• Vilka applikationer från Ternion behövs köpas in för att få tillgång till tillfredsställande miljö?
• Dokumentera och presentera de slutsatser som dras från arbetet.

Det vi vill ha svar på är kort och gott om FLAMES är ett flexibelt verktyg för att utvärdera olika typer av systemkoncept med avseende på bl.a. parameterstudier och enklare visualisering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.