Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Gynnar lagstiftningen om kommunala taxor och avgifter en hushållning med naturresurser?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget handlar om att undersöka om och i så fall varför lagstiftningen om taxor och avgifter på det kommunala området inte gynnar en hushållning med naturresurser.

Bakgrund

Kommunala taxor och avgifter sätts efter vissa principer som är fastslagna i lagar och förordningar. Det finns flera exempel på att avgifter på verksamheter, tjänster och varor, som kommunen är skyldig att erbjuda eller det som är kutym att kommunen erbjuder, inte sammantaget verkar för samhällets miljövinster.

Medan avfallstaxorna är konstruerade så att ekonomiska incitament uppstår för källsortering och kompostering finns det exempel på andra avgifter såsom va-taxorna och fjärrvärmetaxorna som inte belönar ett miljömässigt beteende från kommunmedborgarens sida genom att taxan reduceras. Ett annat exempel är bygglovsavgifter för installation av t.ex. solfångare som varierar stort mellan olika delar av landet.

Organisation

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ansvarar för frågor om energi och klimat, bostadspolitik och byggande, kemikalier, kretslopp, naturvård och för miljökvalitetsmålen. Vi har också samordningsansvaret för regeringens arbete för en hållbar utveckling. Departementet driver arbetet för att med ny teknik, byggande och en aktiv miljöpolitik ställa om och modernisera Sverige till gagn för hållbar utveckling och tillväxt. En viktig del av verksamheten är också Sveriges hållbarhets- och miljöarbete i EU och andra internationella forum.

Önskad utbildningsprofil

Vi söker dig som läser med samhällsvetenskaplig inriktning med fokus på miljöekonomi eller motsvarande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.