Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-06

Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det är en utmaning att analysera ledningsarbetet i distribuerade taktiska insatser som till exempel militär ledning eller krishantering. Ledningsarbetet är komplext, och med enheter och personal utspridda geografiskt där de utför en mängd parallella aktiviteter. Det finns flera framgångsrika ansatser för kognitiv analys av sociotekniska system (ex: Critical Decision Method, Contextual Inquiry, Critical Incident Technique, Emergent Themes Analysis). Dessa ansatser innefattar ofta analys av transkriberade retrospektiva intervjuer eller in-situ-intervjuer. Sådana kommunikationsdata är associerade med subjektiva tolkningar av verkliga händelser från en arbetssession. Vanligtvis fokuserar inte dessa ansatser på att rekonstruera en detaljerad modell över arbetssessionen, utan snarare på att sammanfatta specifika incidenter. För analys av större distribuerade taktiska insatser blir kontextuell data mer kritisk för att effektivt kunna tolka kommunikationsdata i relation till de faktiska händelseförloppen.

På FOI har en ansats tagits fram, vilken fokuserar på utförliga representationer av distribuerade taktiska insatser. Denna benämns som rekonstruktion-och-utforsknings-ansatsen. Rekonstruktionsdelen innefattar flera steg för att bygga en tidssynkroniserad, händelsedriven multimediamodell över händelseförloppet i aktuell insats, utifrån åtskilliga datakällor i den operativa miljön. Utforskningsdelen innefattar en presentation av en sådan insatsmodell i ett multimediaverktyg. Exempel på datakällor är: kommunikation inom och mellan staber och förband, enheters rörelser och status, operatörers interaktion med datorsystem, observationsprotokoll från observatörer, digitala foton och video, skadeflöde etc.

De komplementära egenskaperna hos de ovan beskrivna ansatserna inbjuder till en möjlig sammanslagning: den systematiska analysansatsen från kognitiva analysmetoder (ex: CDM, CIT, ETA) och det kontextuella underlaget från rekonstruktion-och-utforsknings-ansatsen.

Examensarbetet/uppsatsen går ut på att undersöka vilka integrationsmöjligheter som finns mellan existerande ansatser (för analys av komplext arbete) och rekonstruktion-och-utforsknings-ansatsen. Detta innefattar att undersöka existerande metoder, tekniker och verktyg samt att identifiera systemutvecklingsbehov. Allt dokumenteras i rapportformat.

Ett mål är att få en bred genomgång av möjliga ansatser för integration, med ett urval av djupare undersökningar av speciellt intressanta integrationsmöjligheter. Ett annat mål är att en första version av en integrerad ansats används i ett pilotförsök.

För mer bakgrund skickas artiklar med e-post.

Nyckelord: Kvalitativa analysmetoder för komplext sociotekniskt arbete. Ledning, rekonstruktion-utforskning av taktiska insatser,

Kvalifikationer: Ex: KogVet, Systemvetenskap, C, Tema. Kunskaper/intresse för analysmetoder enligt ovan. Du måste vara svensk medborgare.

Kontaktperson: Pär-Anders Albinsson, e-post: [email protected], tel: 073-444 7746

Institution: Systemutveckling och IT-säkerhet, placering i Linköping

Tänkbar starttid: under våren/sommaren 2005 (snarast)

Omfattning i tid: 20 veckor, alternativt 2x20 veckor  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.