Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-13

Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Borlänge kommun och Vägverket driver tillsammans projektet ¿Demonstrations- och utvecklingsprojekt Framtidsdalen¿ i Borlänges nya stadsdel Framtidsdalen. I stadsdelen ingår olika gatutyper, vilka är trafikled, 50/30-gata, 40/30-gata, 30-gata, gångfartgata samt bilfritt. Projektet handlar om att studera och utvärdera genomförda aktiviteter och erhållna effekter i områdets gatutyper. Tanken är att nyttja vunnen kunskap för att under byggtidens gång kunna förbättra och förändra utformningen. Demoprojekt Framtidsdalen ska på så vis uppvisa exempel på en eftersträvansvärd gatustruktur och principiellt god utformning. Aktiviteter som bland annat ingår i projektet är:
-gemensamt utvecklings- och planeringsarbete,
-seminarier,
-utvärdering av de utförda gatuobjekten som stöd för fortsatt planering/projektering,
-justering/komplettering av några redan gjorda gatubyggnadsåtgärder,
-nybyggande,
-uppföljning och utvärdering.

Utvärdering har sedan projektets början setts som ett viktigt element varför det tidigt avsattes medel för ändamålet. TFK ansvarar för projektets utvärdering och exempel på olika aktiviteter som ingått i demoprojektets utvärdering för år 2002-2004 är:

·Flödes- och hastighetsmätning av biltrafik med slang, ISA-data och laserkamera,
·Jämförelse mellan uppmätt hastighet i förhållande till gatutyp
·Flödesmätning med slang, cykeltrafik
·Enkätundersökning till anställda/studenter i området
·Intervjuer med bilister/yrkestrafikförare, förbipasserande, funktionshindrade om Studieplan
·Konfliktstudie vid Studieplan

Under de senaste två åren har fyra studenter skrivit examensarbeten inom projektets ramar. Vi ser nu gärna att ytterligare studenter engageras i arbetet under 2005.

Exempel på intressanta områden för examensarbeten är:
·Jämförande studie mellan Skvallertorget i Norrköping och gårdsgatan Studieplan i Borlänge. Medel för resa och uppehälle kan sökas från projektet.
·Observationsstudie av cyklisters beteende vid olika kantstenshöjder i Framtidsdalen.
·Beteendestudier/enkät- och intervjuundersökning av utformningens nyttjare (t ex gående, bilister, yrkestrafikförare, cyklister, funktionshindrade) vid olika platser i Framtidsdalen, exempelvis Studieplan, farthinder på Dammgatan.
·Driftserfarenheter/kostnader för drift och underhåll till följd av ombyggnad i Framtidsdalen.


Vi emotser gärna ytterligare idéer!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.