Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-10

Stomljud och stomvibrationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Banavdelningen inom SL Infrateknik AB.

Handledare är Martin Lindahl, 08-686 4012

Syfte och bakgrund
I tätbebyggda områden måste man räkna med en viss risk för störningar i form av stomljud och stomvibrationer. Det krävs en god kännedom om och förståelse för orsakssammanhang för spårkonstruktioner, byggnadskonstruktioner, geoteknik och bergmekanik för att beräkna, konstruera och utföra rätt åtgärder till acceptabel kostnad.
I många länder och storstäder med komplexa trafiksystem i form av förortsbanor, tunnelbanor och spårvägar förekommer liknande problemområden. En stor del av examensarbetet består därför av litteraturstudie där kartläggning av olika valda konstruktionslösningar utgör en stor del.
Det finns olika metoder att reducera stomljud och stomvibrationer men kostnaderna varierar starkt. Examensarbetet skall utmynna i förslag till åtgärder i banöverbyggnaden.

Projektmål
Målet med examensarbetet är att öka SL Infratekniks kunskap om uppkomsten och hur bekämpning av stomljud och stomvibrationer bäst kan utföras. Kostnadsaspekten skall vara en av parametrarna. Största möjliga reducering av stomljud till minsta möjliga kostnad.

Projektets omfattning och genomförande
Examensarbetet skall utföras med forskningsmetodik. Det innebär att studenten, förutom att visa hur befintlig teknik används, också skall visa hur ny teknik kan utvecklas. Således skall examensarbetet innehålla en litteraturstudie och samtidigt visa att teknologen kan använda de kunskaper denne erhållit under utbildningen. Studenten skall kunna generalisera resultatet. En rimlighetsbedömning av resultaten skall ingå i slutsatserna och förslag till fortsatt arbete skall redovisas.
Projektet omfattas av:

 Litteraturstudie genom kartläggning av olika konstruktionslösningar.
 Kostnadsberäkningar för olika konstruktionslösningar.
 Framtagning av förslag till åtgärder för ett antal fall.
 Rapportskrivning.


Styrande dokument
Gällande föreskrifter och tekniska krav inom SL Infrateknik.


Krav och avgränsningar
Examensarbetet skall omfatta 20 veckors heltidsarbete vid skolan eller på SL Infrateknik. Skolan tillhandahåller handledning. Studenten skall enskilt eller tillsammans med annan student lösa och redovisa de angivna uppgifterna. Studenten/ studenterna skall därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har för värvats under studietiden.
Ämnesområdet ligger främst inom väg och vatten och maskinteknik/mekanik men även andra ämnesområden kan komma i fråga. SL Infrateknik deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.
Examensarbetet skall redovisas i en skriftlig rapport samt på ett offentligt seminarium, som arrangeras av skolan.
Företagsspecifik information eller information som inte får komma allmänheten tillkänna kan i vissa fall undanhållas redovisningen till skolan.

Sammankoppling med andra projekt
Sammankoppling med andra pågående projekt vid SL Infrateknik undersöks i samband med litteratursökningen.

Projektorganisation
Det första studenten ska göra när han/hon börjar sitt examensarbete är att ta fram en projektplan innehållande de olika momenten i arbetet. Planen ska godkännas av SL Infratekniks handledare. I projektplanen måste det finnas datum för löpande rapportering och datum för slutgiltig rapportering och presentation.
Examinator utses vid universitet/ högskola som även tillgodoser viss undervisning till studenten i ämnesområdet.

Projektbudget
Finansiering sker med hjälp av omfördelning inom egen budget för innevarande år.

Tidsplan med konkreta avstämningstidpunkter
Projektstart sker efter samråd med kontaktpersonerna. Detaljerad projektplan med muntlig redovisning under projektets gång samt med skriftliga statusrapporter omgående av studenten vid projektstart.

Förväntat resultat
Uppdatering av nuvarande kuns

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.