Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-25

Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
I vägbyggnadsprocessen (förstudie, vägutredning och arbetsplan) genomförs en rad olika möten med medborgare och näringsliv. Att dessa möten håller hög kvalitet är en förutsättning för att skapa en bra dialog och i slutändan en funktionell väg eller annat objekt.

Mötena anpassas efter vilken typ av väg eller objekt som ska diskuteras, samt i vilket skede (förstudie, vägutredning och arbetsplan) dialogen sker. Genom att utvärdera dessa möten ur ett kundperspektiv skulle dialogen troligen kunna utvecklas ytterligare.

Analyser av informationsinsatserna i samband med olika större vägprojekt har genomförts vid olika tillfällen på Vägverket Region Mälardalen och inom andra regioner. Det finns därmed en hel del kunskap om på vilket sätt vi bäst når ut med information. En utvärdering av dialogen vid olika typer av möten har dock inte genomförts vid något tidigare tillfälle inom Vägverket Region Mälardalen.

Ett av sex transportpolitiska delmål fokuserar på ett jämställt vägtransportsystem, dvs transportsystemet ska utformas för att möta både kvinnor och mäns behov. Inom Vägverket arbetar vi för att utveckla våra arbetsformer för att bättre fånga olika gruppers behov. Ett viktigt steg för att ytterligare utveckla våra arbetsmetoder är att utvärdera våra mötesformer ur ett jämställdhetsperspektiv. Har kvinnor och män olika intresse och förutsättningar för att delta i dialogen?

Syfte:
Utvärdera dialogen i olika skeden av process i syfte att finna förbättringsområden. Speciellt fokus läggs på att hitta förbättringsområden ur ett jämställdhets-perspektiv, dvs att alla har lika stora möjligheter att delta i dialogen.

Arbetsinnehåll:
Arbetet går ut på att:
Delta vid olika möten i vägbyggnadsprocessen i syfte att utvärdera kunddialogen.
Intervjua projektledare inom Vägbyggnad för att få deras syn på olika dialogformer. Finns det några områden som är i behov av att utveckling? Hur utvärderas dialogen idag? Vad är intressant att utvärdera när det gäller olika mötesformer?
Göra intervjuer/enkäter bland dem som deltar på olika möten för att fånga deras bild av dialogens kvalitet.
Utvärdera dialogen ur ett jämställdhetsperspektiv.
Ge förslag till utveckling av dialogen


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.