Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-26

Regional inventering av energiresurser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetets syfte är att ta fram ett verktyg för att kartlägga bio-resurser som kan användas för energiändamål. Sådana resurser kan vara biomassa till förbränning eller etanolframställning, organiska restprodukter till biogasframställning eller annan bioresurs. Utgångspunkten är att examensarbetet ska leda till en beräkningsmall som på ett för användaren enkelt sätt ska översätta tekniska data och statistik till potentiella energiresurser och uppskattad miljöpåverkan. Tänkta användare för beräkningsmallen är i första hand länets kommuner.
I examensarbetet ingår att utarbeta en lämplig metod för kartläggning av energiresurser:
• specificera vilka resurser som ska kartläggas (exempelvis olika organiska restprodukter såsom avfall från livsmedelsindustri eller skogsindustri, avloppsslam eller gödsel)
• sammanställa data för beräkning av de olika resursernas energipotential
• identifiera och sammanställa lämpliga miljödata för respektive resurs
• specificera vilka data som behövs för att en kommun ska kunna sammanställa sina energiresurser (ton hushållsavfall/år, antal trekammarbrunnar, antal nötkreatur etc)
• sammanställa en beräkningsmall där ovanstående data omvandlas till energiresurspotential samt miljöpåverkan ifall resursen utnyttjas

En viss ersättning kommer att utgå vid slutfört examensarbete.
Examensarbetet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland och Avdelningen för industriell miljöteknik, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings tekniska högskola.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.