Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-13

Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inst f Geovetenskaper, Uppsala universitet.
Examensarbete inom t.ex. hydrologi, hydrogeologi, miljö- och vattenteknik eller annat civilingenjörsprogram

Som ett led i arbetet att utveckla metoder för en säkrare avgränsning av skyddområden för grundvattentäkter kommer vi att göra ett spårämnesförsök i en isälvsavlagring i Järlåsa, 25 km NV Uppsala. Kärnpunkten i projektet är att utnyttja information om akviferens heterogentitet, så att transporttid och skyddsgränser kan anges i statistiska termer och inte enbart som ett värde eller en gräns¬linje. Olika spårämnen (4 eller 5) kommer att injiceras på olika platser i akviferen och de olika genombrottskurvorna kommer att anlyseras med en befintlig matematisk modell. Tillgänglig hydrogeologisk information från akviferen tolkas i form av statistiska beskrivningar av nyckelparametrarna hydraulisk konduktivitet och flödesporositet.

Examensarbetena innefattar medverkan i spårämnesförsöket och utvärdering av resultatet med hjälp av stokastisk modellering av grundvattnets flöde och transporthastighet. Vi tänker oss två examensarbeten, det ena med tonvikt på fältförsöket och utvärdering av spårämnesförsöket, det andra med tonvikt på den matematiska modelleringen.

Försöket kommer att genomföras i nära samarbete med Geosigma under sommaren 2005 och utvärderingen ska göras under (sommar och) hösten. Om du inte har möjlighet att vara med på fältförsöket kan vi också tänka oss att du enbart arbetar med analys av resultaten.

Handledare: Allan Rodhe
Ämnesgranskare: Auli Niemi


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.