Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-06

Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivare Park och naturförvaltningen i Göteborg, anläggningsavdelningen och personalavdelningen. Verksamhetsområde OSA. (Offentligt skyddat arbete)

BESKRIVNING av OSA- verksamheten inom Park och naturförvaltningen.

Inom Park och naturförvaltningen bedrivs en rehabiliteringsverksamhet som kallas OSA (offentligt skyddat arbete) och som riktar sig till individer med socialmedicinska arbetshandikapp, som t.ex. missbruk, kriminalitet, intellektuella handikapp, samt psykisk sjukdom. Verksamheten bedrivs i både sammanhållen lagform på bred bas med praktiskt arbete runt t.ex. naturvård, byggnation och anläggningsarbete. Dessa arbetslag leds av ett antal förmän och platschefer och sorterar in under anläggningsavdelningen. I dagsläget är det ca 190 personer sysselsatta inom lagverksamheten. Till och från förekommer också att denna verksamhet är mottagare och utförare av tillfälliga sysselsättningsprojekt inom kommunen. För tillfället är ca 60 arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år sysselsatta i Park och naturförvaltningen, inom ramen för introduktionsanställning.

Utöver lagverksamheten finns det i dagsläget ca 210 individer anställda inom EOSA (enskild offentligt skyddad anställning) som har sin dagliga sysselsättning inom någon av kommunens verksamheter, eller i någon av de stora samhällsnyttiga organisationerna som t.ex. stadsmissionen, räddningsmissionen och liknande. Dessa individer är enskilt placerade och har sin arbetsledning genom ordinarie personal på arbetsplatsen. För både OSA och EOSA gäller att man har sin anställning organisatoriskt placerad inom Park och naturförvaltningen.
Till stöd och hjälp finns tre kuratorer och en administratör på kuratorsenheten för att bistå OSA och EOSA med kurativa insatser runt de basala frågorna som t.ex. hälsa, arbete, bostad, ekonomi, missbruk etc. Kuratorerna handlägger även förekommande rehabutredningar för försäkringskassan och samarbetar i även övrigt med externa förekommande samhällsorgan. Kuratorerna bistår också förmän och platschefer i deras respektive roller med råd och stöd i arbetsrelaterade frågor. Arbetsplatsbesök görs av kuratorerna inom lagverksamheten enligt ett fast besöksschema och en stor del av arbetet bedrivs således på fältet. Kuratorsenheten sorterar in under personalavdelningen.

FREÅGESTÄLLNINGAR
Vilka positiva effekter kan uppnås genom kommunens anordnande av offentligt skyddade anställningar sett ur ett samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? Vi vill själva gärna tro att ett sådant arrangemang skapar förutsättningar för
1 en individuell utveckling där man går från ett passivt bidragstagande till ett aktivt arbetsliv med egen försörjning och en social arbetsgemenskap
2 en möjlighet att bryta ett eventuellt missbruk och/eller ett kriminellt mönster
3 att de OSA-anställda, på lite sikt, skall kunna få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller en anställning finansierad via lönebidrag
4 kommunen/samhället att nedbringa sina kostnader för försörjningsstöd och andra kostnader som kan uppkomma för olika stödjande och vårdande samhällsinsatser, som t.ex. sjukvård, kriminalvård missbruksvård etc.
5 en möjlighet för kommunen att få ett stort antal arbetsinsatser utförda till en jämförelsevis låg kostnad


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.