Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
I samband med värdering av konstruktioner ingår det att ta ställning till emissioner. I dag finns ett begrepp som kallas ¿ringa föroreningsrisk¿, FMH (1999). I det fall en värdering leder till en klassificering i ringa risk menar NV att naturresursshänsyn ska väga tyngre. Dvs en konstruktion uppbyggd av material som reducerar uttaget av naturresurser ska prioriteras. Idag finns dock inget enhetligt betraktelsesätt med vad som avses med ringa risk. Emissioner från en konstruktion kan vara 1, 10 eller 1 000 mätt som halt/koncentration. Frågan blir därvid vad dessa olika nivåer innebär ur ett ekotoxikologiskt perspektiv. De ekotoxikologiska förutsättningarna varierar kraftigt mellan olika exponeringssituationer och kan både vara av gagn eller direkt farliga för olika organismer.

Syfte
Detta projekt syftar till att beskriva olika metoder för att bestämma ekotox och föreslå relevanta metoder för olika lösningar (kombinationen konstruktion & omgivning)

Metod
Arbetet inleds med att beskriva olika metoder för ekotox och olika ¿lösningar¿. Med denna teoridel som bas föreslås relevanta metoder för olika lösningar. En fallstudie genomförs sedan för vissa kritiska ämnen.

Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Fallstudie, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
En god sammanställning av olika laborativa metoder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.