Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Våra vägmiljöer och deras kulturvärden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med arbetet är att lyfta fram vilka åtgärder Vägverket och andra aktörer kan genomföra för att bevara och utveckla kulturvärden i regionens vägmiljöer.

Bakgrund
Vägverket Region Norr har gemensamt med Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län genomfört en regionomfattande inventering av värdefulla vägmiljöer. Totalt har 300 vägmiljöer och cirka 600 objekt registrerats. Målet är att kulturmiljöhänsyn skall få ett större utrymme i verksamheten. Vi vill ha mer kunskap om hur kulturvärden längs våra vägar kan bevaras och utvecklas. Vilka olika faktorer spelar in för engagemang och bevarande intresse hos andra aktörer i vägmiljön? Kulturvägars betydelse som upplevelsevägar?

Arbetets innehåll
Till dags dato finns ingen färdig plan på hur detta arbete skall genomföras i detalj. Vi ser det som en fördel att kunna lägga upp arbetet med aktuell student.

Metod
Här följer exempel på vad som kan ingå:
Det kan handla om att studera en vägsträcka mer ingående och göra ett utförligt förslag.
Det kan också handla om en mera generell beskrivning utifrån hela inventeringen som grund.
Behovet av åtgärder bör handla om både fysiska åtgärder samt kunskaps, informations och kommunikationsinsatser.
Hur andra regioner och länder arbetar med dessa frågor bör studeras.
Länsstyrelserna bör integreras arbetet.
Projektledare och ansvariga för drift och underhåll vid VN bör integreras i arbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.