Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-30

Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vårt (Antivenenas) affärsområde är allt som har med säker hantering av kemikalier att göra, dvs vi arbetar för IT-lösningar som förebygger olyckor, skador och andra icke önskvärda händelser som har samband med kemikalier och deras egenskaper.

För detta ändamål har vi samlat en stor databas med uppgifter om över 18 000 kemiska ämnen vilka vi primärt använder i en relativt rå form, dvs vi presenterar de uppgifter om ämnena som användaren frågar efter. En sådan här databas kan dock utnyttjas på flera sätt och det har vi också gjort i ett program (KemRisk ver 1) som idag har ca 12 år på nacken.

Den primära tjänsten är nu överförd till en modern webbaserad lösning (KemRisk ver 2) baserad på Linux-Apache-PHP-MySQL. Till denna tjänst har vi också med hjälp av tidigare ex-jobbare kopplat ett Java-baserat program i en tillämpning (inventering) som är svår att förena med en ren webb-tjänst. Till detta program kommer ytterligare funktioner att
läggas i ett andra exjobb vilket kommer att pågå under våren 2004.

Det återstår idag två funktioner i KemRisk ver 1 som måste överföras till en modernare lösning och som skulle kunna vara lämpliga som exjobb. I samband med denna överföring behöver en hel del problem lösas, dels därför att en modern teknik ger bättre förutsättningar för en användarvänlig lösning, dels därför att vi under tiden fått fram en del synpunkter från användarna vilka som måste tillfredsställas.

Det kommer att finnas ett stort men inte alltför stort antal delproblem som måste lösas inom projektets ram. Resultatet kommer också omedelbart att var till nytta i olika verksamheter.

De projekt som presenteras nedan ska länkas ihop med det som redan är färdigt, dvs det kommer att handla om en webb-tjänst i PHP, kompletterad med program i Java där så passar bäst. Vi arbetar med principen öppen källkod och våra produkter ska i största utsträckning var oberoende av sådan programvara som inte tillhandahålls enligt denna princip. Det, i sin tur, innebär att våra programvaror bör gå att köra i såväl Windows- som MacIntosh- och Unix/Linux-system.

1) Projekt Recipe: Ett hjälpmedel för spårbarhet för reagens och andra sammansatta kemiska produkter.

Detta är ett krav i samband med att laboratorier ska ackrediteras men det är förenat med en hel del praktiska svårigheter att leva upp till dessa krav. Spårbarheten är även viktig i annan verksamhet, t ex inom färgindustrin där råvaror från en ursprungstillverkare (t ex i Kina) först blandas till ett halvfabrikat hos en superleverantör (t ex i USA), som sedan blandas till nytt halvfabrikat (t ex svensk importör), vilket sedan slutligen blandas ihop av lokal leverantör till den
produkt som sedan används av yrkesmännen på byggena.

Om nu resultatet inte blir riktigt bra måste man kunna rulla upp hela denna kedja och kontrollera vem som blandat vad i de olika leden, vilka kvantiteter som vägts in, vilka tider som använts (en sats kanske stod över natten), vilka kontrollåtgärder som vidtagits och hur de kontrollerna utfallit osv.

Kraven beskrivs i flera olika ISO-normer varav ISO-9000-serien är en av de mera kända. Varje företag som ska certifiera sig enligt någon av dessa standarder måste ha ett system för spårbarhet. En sådan certifiering är en viktig kvalitetsstämpel som företagen gärna vill skylta med men som samtidigt innebär en icke föraktlig insats av arbetstid och därmed kostnad.

Befintlig modul inom KemRisk ver 1 kan tas som modell för den nya lösningen men i övrigt finns en hel del utrymmer för kreativt tänkande, samtidigt som exjobbet kräver inläsning och i högsta grad förståelse för de krav som ligger bakom certifieringar och ackrediteringar av företag och laboratorier.

2) Projekt SDB: Att generera säkerhetsdatablad baserade på de uppgifter som finns i databasen.

Säkerhetsdatablad, SDB, (tidigare vanligen kallade varuinformationsblad) är beskrivningar av kemikalier och kemiska produkter som alla leverantörer enligt lag måste tillhandahålla f

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.