Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-15

Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
========

Flera organisationer har identifierat att användares och tjänsteleverantörers tillit, eller snarare brist på tillit och felplacerad tillit, till Internet är ett hinder för att utveckla nya produkter och tjänster som bygger på Internet. Bristen på tillit kan till exempel yttra sig i en ovilja att genomföra ekonomiska transaktioner eller att lämna ut personuppgifter, även där det är motiverat. Vare sig de upplevda riskerna är verkliga eller inte, så påverkar de vilka typer av tjänster som kan erbjudas på Internet.

Befogat ökad tillit skulle förbättra möjligheterna för myndigheter att använda Internet i kontakter med medborgare, samt för elektronisk handel i allmänhet.

Detta exjobb går ut på att med utgångspunkt från begreppet tillit till Internet, undersöka dagsläget, dvs vad det är som hämmar tillit idag, hur den faktiska hotbilden ser ut, samt vilka tekniska lösningar som skulle kunna förbättra situationen. Av stor vikt är också att koppla denna analys till en rad användningsområden och utreda konsekvenser av befogat ökad tillit (enligt bland annat ekonomiska och organisatoriska perspektiv).

Om iTrust
=========

iTrust är ett nystartat kompetenscentrum för informationssäkerhet. Nuvarande medlemmar inkluderar Saab, Ericsson, Sectra Communications, Technology Nexus, Linköpings universitet, FOI, Tekniska Verken, SMHI, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, samt Landstinget i Östergötland.

Uppgiftsbeskrivning
===================

1. Tillit är ett begrepp som studerats länge inom olika ämnesområden (trust in automation, inter-personal trust, computational trust, etc). Första steget i exjobbet blir att, med utgångspunkt från existerande arbeten om tillit, ta fram en arbetsdefinition för tillit, och analysera hur människor formar sin tillit till nätverksbaserade tjänster. Denna analys utgör grunden för resten av exjobbet.

2. Beskriv några exempel på användningsområden som är av särskild vikt för iTrust och dess medlemmar, tex 24-timmarsmyndigheten, och tillgång till vårdtjänster och information via Internet. Vad är det värt att lösa tillitsproblemen för respektive användningsområde? Detta steg görs lämpligen genom att besöka och intervjua personer hos de relevanta medlemmarna i iTrust.

3. Undersök hur hotbilden ser ut för dagens nätverksbaserade tjänster.

4a. Undersök vad det är som hämmar tilliten till Internet idag. Hur tänker och resonerar användare, och på vad bygger de sin tillit? hur hänger tilliten ihop med den verkliga hotbilden?

4b. Undersök vad det finns för (tekniska) lösningar idag för att komma runt hotbilden och problemen med tillit. Hur fungerar dessa lösningar, och hur väl uppnår de sitt syfte? Är de kostnadseffektiva? Vad är det som saknas?

5. Sammanställ analysen och koppla samman arbetsdefinitionen av tillit, analysen av hotbilden, samt de expempel på användningsområden som upprättades i tidigare steg. Upprätta riktlinjer för lösningar på problemet med berättigad tillit, samt för vidare undersökningar.

6. Dokumentera exjobbet i en rapport.

7. Presentera resultaten för iTrust, samt enligt det vanliga exjobbsförfarandet.

Ansökningsförfarande
====================

Anmäl intresse genom att kontakta Dr. Johan Åberg ([email protected]). De mest lämpade kandidaterna kommer att kallas till intervju.

Övrigt
======

Exjobbet är lämpligt för 1-2 studenter (tex från C-programmet eller något av civilingenjörsprogrammen på LiTH), med erfarenhet och intresse av informationssäkerhet (tekniska, kognitiva, ekonomiska, och organisatoriska perspektiv), och Internet (både tekniska perspektiv och användarperspektiv). God analysförmåga är ett absolut krav.

Kontaktperson för iTrust är Dr. Johan Åberg. Prof. Nahid Shahmehri vid institutionen för datavetenskap kommer att vara examinator för exjobbet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.