Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Stålsorter med nedanstående analys genomgår en kraftig peritektisk omvandling.
 Kolstål och låglegerade stål, kolekvivalent: 0.09 ¿ 0.14 vikts-%.
 Rostfria stål, Ni-ekvivalent/Cr-ekvivalent = 0.54 ¿ 0.58

Vid den peritektiska omvandlingen fås en krympning pga. fasomvandling från -ferrit till austenit samtidigt som stålens hållfasthet ökar till följd av austenitens högre hållfasthet.
Den samlade effekten blir, vid stränggjutning av dessa stål, en oregelbunden skaltillväxt vilket resulterar i en ojämn ämnesyta och grova oscillationsmärken. Detta leder i många fall till ytfel på ämnesytorna främst i form av sprickor. Många högt utvecklade stålsorter ligger inom det kritiska legeringsområdet vilket medför att ämnesytfel på peritektiska stålsorter är ett stort och utbrett problem för den svenska stålindustrin.

Studier har visat att den ojämna skaltillväxten kan dämpas och minimeras om stelningshastigheten vid den peritektiska omvandlingen minskas, dvs. det tycks finnas en kritisk stelningshastighet för ojämn skalbildning. Med kunskap om denna kritiska stelningshastighet skulle gjutprocesserna kunna anpassas till att producera ämnen med minskade andel ytfel.

Mål
Utveckla en experimentell metod för att kartlägga stelningshastighetens inverkan på jämnhet i skaltillväxt. Metoden ska samtidigt ge möjlighet att mäta värmeöverföringen från stålskal till kokill. Metoden utvecklas på IM:s labb och testas för några kommersiella stållegeringar där problem med ojämn skaltillväxt är av stor ekonomisk betydelse.

Tillvägagångssätt
Arbetet inleds med en övergripande litteraturstudie inom ämnet. Parallellt med detta designas en första prototyp tillsammans med IM:s forskare och tekniker inom området. Prototypen testas och vidareutvecklas till en färdig experimentell metod. Arbetet avslutas med en kartläggning av den kritiska stelningshastigheten för ett antal kommersiella legeringar.
Värmeflödet beräknas med hjälp av finit element analys.

Deltagande företag
Företag inom IM:s gjutforskning (IMFO 24): Sandvik Materials Technology, SSAB Oxelösund, SSAB Tunnplåt, Outokumpu Stainless, Fundia Special Steel, Ovako Steel, Erasteel Kloster, Uddeholm Tooling.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.