Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-25

Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med arbetet är att beskriva vad vi kan göra för att minska avståndet mellan brukarens behov av vägvisning och Vägverkets regelverk med övergripande målsättning om hög trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Bakgrund:
Vägvisning, dvs. skyltningen till olika destinationer eller besöksmål är av centralt intresse för turistnäringen och handeln. Vägverket får då och då kritik för sin stelbenta och byråkratiska hantering av just vägvisning och skyltärenden.

Vägverkets regelverk om vägvisning syftar till att erbjuda alla trafikanter hög trafiksäkerhet och tillgänglighet genom en enhetlig och tydlig vägvisning. Medvetenheten om att regler och föreskrifter kring vägvisning är i behov av uppdatering finns inom Vägverket. För två år sedan genomfördes en översyn av vägvisningssystemet i hela Vägverket som resulterade i en rapport ”Översyn av vägvisningssystemet” (2005-02). Rapporten belyser och ger förslag till en rad åtgärder för att kundanpassa vägvisningssystemet. För närvarande pågår en rad olika projekt för att uppnå ett mer kundanpassad vägvisningssystem.

Turistnäringen och handeln framför ofta att de är beroende av att deras kunder hittar fram till deras anläggningar. Syns man inte så finns man inte. I kontakten med Vägverket upplever många att våra regler kring vägvisning inte överensstämmer med brukarens behov. Exempelvis finns en praxis om att målpunkter längre än 2,5 kilometer från allmän väg inte får någon vägvisning. Det upplevs av många turistmål på landsbygden som hämmande för utvecklingen och snedvridning av konkurrensen.

Syfte:
Syftet med arbetet är att beskriva vad vi kan göra för att minska avståndet mellan brukarens behov av vägvisning och Vägverkets regelverk med övergripande målsättning om hög trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Arbetsinnehåll:
Arbetet går ut på att belysa olika gruppers förutsättningar och behov ur ett användarperspektiv och ur ett myndighetsperspektiv genom att:
Studera tidigare litteratur och utvärderingar, bla rapporten ”Översyn av vägvisningssystemet”
Intervjua besöksnäringen och handel i regionen för att få deras syn på vägvisningen ur ett användarperspektiv. Vad är viktigast för dem när det gäller bemötande, ansökningsförfarande och beslut.
Studera lagtext och regelverk kring vägvisning för att klargöra vad som gäller. Arbetet omfattar även regler kring brunvit vägvisning som inte inkluderades i tidigare översyn (2005).
Intervjua handläggare av vägvisningsärenden på Vägverket Region Mälardalen och centralt inom Vägverket. Hur upplever handläggarna av vägvisningsärenden att systemet fungerar? Vilka aktiviteter pågår för att kundanpassa vägvisningssystemet? Utgå från turistnäringen och handelns synpunkter samt rapporten ”Översyn av vägvisningssystemet”.
Analysera synpunkterna från både brukare och myndigheten, samt sammanfatta utgångsläge och förväntat läge utifrån pågående aktiviteter. Ge förslag på vad som ytterligare kan göras för att minska avståndet mellan brukaren och myndighetssidan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.